[CNW:Counter]

B. Vyšetřování množin bodů dané vlastnosti

Při řešení úloh o množinách bodů s danou vlastností jde o to, vyhledat všechny body v rovině, které mají určitou vlastnost. Zde se budeme zabývat množinami bodů dané vlastnosti, kde množinou mohou být přímky, kružnice, kuželosečky a jiné křivky, jejich části nebo seskupení. Bez použití počítače a vhodného programu se obvykle množina hledá buď spekulativně, nebo sestrojením určitého počtu bodů a vyřknutím hypotézy, kterou se snažíme potvrdit. Tato hypotéza se buď potvrdí a dokáže, nebo nepotvrdí a opraví se.
Při práci s programem Cabri géometre II sestrojíme jeden bod množiny bodů s danou vlastností a použijeme funkci 'Množina objektů' nebo funkce 'Stopu ano/ne' a 'Pohyb objektu' či 'Pohyb více objektů'. Na obrazovce se tak vykreslí celá množina bodů dané vlastnosti, se kterou v případě použití funkce 'Množina objektů' můžeme dál pracovat. Můžeme měnit vstupní parametry a dráha bodu, kterou jsme získali použitím funkce 'Množina objektů', se neustále mění, není tedy nutno ji znovu sestrojovat. Dráha bodu získaná funkcí 'Množina objektů' se po zadání pozorovaného bodu a bodu, změnou jehož polohy pozorovaný bod opisuje hledanou dráhu bodu, objeví okamžitě. Chceme-li vidět, jak dráha bodu vzniká, použijeme funkce 'Stopu ano/ne' a 'Pohyb objektu' či 'Pohyb více objektů'. Pomocí funkce 'Stopu ano/ne' označíme pozorovaný bod, jehož dráhu chceme vykresit. Pružinu funkce 'Pohyb objektu' natáhneme na bodě, změnou jehož polohy pozorovaný bod bude opisovat vyšetřovanou dráhu bodu. Tento bod se začne pohybovat rychlostí úměrnou natažení pružiny. Bod označený funkcí 'Stopu ano/ne' bude probíhat množinu všech bodů s danou vlastností a zanechávat za sebou svou dráhu. Tato metoda sestrojení dráhy bodu je názornější, ale po jejím sestrojení s ní již nelze dál pracovat. Dráhu smaže funkce 'Překreslit' v menu 'Upravit' nebo je možné ji smazat stlačením kláves Ctrl+F.
Na těchto stránkách je v CabriJavě dráha bodu většinou již naznačena několika body a lze ji zvýraznit použitím funkcí 'Stopu ano/ne' a 'Pohyb objektů'.


B1. Úlohy, kde hledanou množinou bodů je přímka, kružnice nebo jejich části »

B2. Úlohy, kde hledanou množinou bodů je kuželosečka nebo její část »

B3. Úlohy, kde hledanou množinou bodů jsou jiné křivky »Ondřej Suchý - 1997, 2001
ondra(at)ost.cz
Aktualizováno: 14.10.2015, 21:32:41